logo

Nové Mitrovice

Tato kapitola se zabývá okolím Nových Mitrovic. Mapičku můžete zvětšit kliknutím myši, stejně jako další obrázky níže.

mapka

Nové Mitrovice

Nové Mitrovice se nalézají v Jižních Brdech. Dobré výchozí místo pro prozkoumávání zdejších rezervací, většinou bukových izolovaných porostů či suťových lesů. Velmi zajímavý kostel, vedle kostela rovněž zajímavá fara. V roce 1626 je zde připomínána železná huť, ves sama vznikla až na přelomu 17. a 18. století. Ve druhé polovině 17. století došlo k rozmachu železářství, vznikla vysoká pec a hamry. Obec byla pojmenována po majiteli panství V. J. Vratislavovi z Mitrovic, který zaměřoval železárny na zbrojařskou výrobu. Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého s centrálním osmibokým presbytářem byl postaven v roce 1722-26 snad podle návrhu J. Santiniho, upraven v roce 1777. Podle Mojmíra Horyny jde však spíše o dílo pouhého epigona, patrně plaského Matěje Ondřeje Kondela.

(1) Podle Pavla Toufara (Toulky kolem Třemšína) je hlavní vstupní portál ozdobený znakem hraběcího rodu Desfours.
(2) Socha Panny Marie Svatohorské z r. 1760.
(3) Stará novomitrovická pec stávala až do roku 1838 pod hřbitovní zdí v místech, kde je dnes hromada strusky (odpad při tavení železné rudy). Nová pec byla zřízena na místě pozdejšího stavení čp. 102 (huť), byla v provozu od roku 1841 do roku 1867.
(4) Sklárna v Nových Mitrovicích funguje od roku 1868 do roku 1931.
(5) V zámku ve Spáleném Poříčí mají jeden jediný exponát z bývalé sklárny v Nových Mitrovicích. Za snímek děkuji IC Spálené Poříčí.
(6) expozice zámku ve Spáleném Poříčí

Rybník Drahota

(1) Na tomto místě byl od roku 1921 dřevěný kříž, který dle záznamu z farní kroniky sloužil jako zastávka poutníků na poutní místo Svatou horu u města Příbram. Dlouholetý zpěvák Václav Korbel nyní výminkář v Nechanicích věnoval kříž na cestě, kudy se chodí na Sv. Horu, aby tam procesí mohlo se rozložit a uvítat. Dřevo na kříž dáno patronem a taky zdarma seřezáno dle návrhu darovatele. Kříž ten daroval, na svůj náklad dal natřít. Sám dával je dohromady a taky Krista malovaného. Madonu omalovanou Kunešem rodákem z Nechanic u Blovic sám uhradil. Repliku kříže zhotovil PhDr. Miroslav Hakl, nový kříž byl posvěcen dne 15.7.2012.

Chynín, okolí

Mítov

(1) ze sbírek Strašického muzea
(2) fotografováno u zámku ve Spáleném Poříčí

Kokšín

Horninové podloží převážné části rezervace budují tmavě šedozelené metabazalty svrchního proterozoika (spility), jejichž rozpadem vznikají kamenité sutě a suťové proudy. Buližníkové těleso, protažené směrem sever-jih, vytváří zřetelný hřbet. Zvětralinový plášť metabazaltů je bohatý na železité okry a hematit, po jejichž těžbě zbyly v jihovýchodní části území drobné jámy. Vrcholová část Kokšína byla vybrána jako typová lokalita prekambrických stromatolitů českého proterozoika. Z chráněných druhů rostlin zde nalezneme mesíčnici vytrvalou (Lunaria rediviva). Na plošině ve vrcholové partii roste v bučině hojně nitrofilní kopřiva dvoudomá, v tomto množství zcela netypická pro masív Kokšína. Příčina patrně souvisí s dávným osídlením. (volně podle Plzeňsko a Karlovarsko, Zahradnický, Mackovčin a kol.)

Podle A. Profouse vzniklo jméno Kokšín přivlastňovací příponou -ín z osobního jména Kokša. Název oronyma je motivován osobním jménem, konkrétně příjmením, toto osobní jméno vzniklo pravděpodobně z apelativa kokeš, což byl ve staré češtině kohout (volně podle M. Mackovičové: Oronymie Brdské vrchoviny).

(1) Stromatolity jsou laminované horniny, vznikly srážením minerálních látek na povrchu koloniálních jednobuněčných organismů, ze sbírek berounského muzea
(2) vlastoručně nalezený stromatolit na Kokšíně, díky PAWe, Vlčáááku a spol.
(3) geopark v botanické zahradě PřF UK, Albertov
(4) z expozice v zámku ve Spáleném Poříčí

Spálené Poříčí

První zmínka o Poříčí, tedy místu založeném u řeky, pochází z roku 1239. Ve 14. století bylo vyměřeno rozsáhlé náměstí a struktura ulic zůstala zachovaná dodnes. V 17. století získalo Poříčí přídomek Spálené. Bylo vypáleno roku 1620 a pak dále pustošeno v době třicetileté války.

(1) Barokní budova pochází z roku 1780. Nad vstupními dveřmi je umístěn znak pražské kapituly sv. Víta v Praze. Okna v přízemí jsou chráněna původními kovanými mřížemi, v nichž se skrývá letopočet 1780. Tři pamětní desky připomínají působení kněze a spisovatele Jindřicha Šimona Baara, dále založení Vlastenecké čtenářské společnosti v roce 1818 a nejnovější z nich je věnována místnímu rodákovi Páteru Františku Ferdovi.
(2) Farní kostel sv. Mikuláše je doložen od 14. století, jeho současná podoba pochází z roku 1882.

Spálené Poříčí, zámek

Zámek byl postaven v roce 1617 Adamem Vratislavem z Mitrovic na místě dřívější tvrze. Z této pozdně renesanční doby jsou dochována tři křídla zámku, sqrafitová výzdoba nádvoří a dva unikátní pískovcové portály.

(1) zbytky asi 12 druhů kachlových kamen, nalezené při obnově zámku (zahrnují období od roku 1617)

Spálené Poříčí, špejchar

Budova špejcharu byla postavena v 18. století jako součást zámeckého velkostatku. Dendrochronologickým průzkumem zjištěno, že trámy, použité ke stavbě krovu, jsou z jedlového dřeva a tyto stromy byly pokáceny v letech 1723 a 1724. Ke svému původnímu účelu, skladování obilovin, byl používán do konce 20. století, kdy byl vzhledem k zanedbané údržbě v havarijním stavu. Postupná záchrana objektu započala v r. 2004, dokončena pak byla v r. 2010.

Komentáře (připomínky čtenářů):

Od: shalmai@seznam.cz  (2014-08-02 11:17:30)
Na Drahotu se v neděli vypravíme. Zjistíme jaké je tam koupání.

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu:www.brdy.info © 2002-2018     kontakt: tomas.adam[zavináč]brdy.info