pokus

Radnice

Tato kapitola se zabývá městem Radnice a jeho okolím.

Radnice

Radnice jsou správně TY Radnice (množné číslo). Místní jméno je odvozeno čelední příponou -ice (z -ici) od osobního jména Raden a znamená osada lidí Radnových. Jméno se někdy nesprávně užívá v jednotném čísle, jako by mělo původ v slovu radnice (budova městské rady).

Radnice už vlastně nejsou městečko v typické Brdské krajině, ale nacházejí se poblíž tzv. SZ Brdům. Na rozdíl od vlastních Brd tu nejsou homogenní porosty lesů. Osídlení lidmi je řídké a melancholické. Vlastní Radnice na konci feudalismu měly více obyvatel než dnes (2400 oproti dnešním 1720 obyvatel) Nad městem je pěkná socha sv. Floriana. První zmínka je z roku 1336 (Radnicz), kdy již byly Radnice městečkem. Na město povýšeny roku 1570. Celé panství prodal tehdy Jan Lucemburský Rožmberkům, kteří tu sídlili do r. 1431. Na náměstí kostel sv. Václava z roku 1720. Na návrší severně od města zvaném Kalvárie je křížová cesta s barokní kaplí Navštívení Pany Marie, pozdním mistrovským dílem K. I. Dientzenhofera (kolem roku 1745), původně zde stávala kaple s poustevnou. Židovská kultura: Židovské osídlení údajně existovalo v 15. století , doloženo od 1. poloviny 16. století. Náboženská obec doložena od počátku 19. století (zřejmě mnohem starší), zrušena v roce 1935. Synagoga z roku 1804 je docela zajímavá, patrně odsvěcená, kterou využívají ochránci přírody. Hřbitov – doba založení neznámá, nejstarší čitelný náhrobek z roku 1763.

 • Radnice
 • Radnice od Floriana
 • Radnice, dronem
 • Radnice, dronem
 • nad Florianem, dronem
 • nad Florianem, dronem
 • Radnice, sv. Florian
 • sv. Florian
 • Radnice, sv. Florian
 • sv. Florian
 • Radnice
 • Radnice (1)
 • Radnice
 • Radnice
 • Radnice
 • Radnice
 • Radnice
 • Radnice (2)
 • Radnice
 • Radnice Kalvárie
 • Radnice, muzeum
 • Radnice, muzeum
 • Radnice, muzeum
 • Radnice, muzeum
 • Radnice, muzeum
 • Radnice, muzeum
 • Radnice
 • Radnice synagoga
 • Radnice
 • Radnice
 • Radnice
 • Radnice židovský hřbitov
 • Radnice
 • Radnice židovský hřbitov
 • Radnice
 • Radnice židovský hřbitov
 • Radnice
 • Radnice (3)
 • Radnice
 • Radnice (3)
 • Radnická uhelná pánev
 • Radnická uhelná pánev (4)

(1) kostel sv. Václava na náměstí, barokní stavba z roku 1720 dle návrhu Jakuba Augustona ml.
(2) kaple Navštívení Panny Marie na Kalvárii - barokní stavba patrně dle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera
(3) historická pohlednice zapůjčena společností philashop.cz
(4) mapa - schéma (Geofond)
Radnický uhelny revír patří v České republice k těm menším, černé uhlí se tu ale dobývalo již od roku 1545. Dnes je už těžba ukončena, ale zůstala po ni rada drobných památek. Co se týče rozsahu těžby, byly nejvýznamnější doly v Břaské pánvi. Jelikož zdejší uhelna sloj byla uložena poměrně mělce, byla otevřena nejen šachtami a štolami, ale i povrchovými lomy.

Ovčín

Ovčín u Radnic je světově unikátní paleontologická lokalita, která se nachází v opuštěném a částečně zaplaveném černouhelném dole. Ve východní stěně dolu vychází na povrch radnická černouhelná sloj, která je zde přerušena vrstvou jílovitých tufů ze sopečné erupce z vulkanického centra někde v oblasti Krušných hor. Vulkanická erupce před cca. 320-310 mil. lety v karbonu vychrlila značné množství sopečného prachu a popela, který pokryl celou oblast severních a západních Čech zhruba metrovou vrstvou sopečného popela. Došlo k zasypání a zakonzervování celé oblasti i s černouhelnými močály. Následně voda přinesla do močálu další splavený popel a ten vytvořil až 10 m mocnou vrstvu. Tím došlo k zachování celého tropického karbonského pralesa.

 • Ovčín
 • Ovčín, dronem
 • Ovčín
 • Ovčín, dronem
 • Ovčín
 • Ovčín
 • Ovčín
 • Ovčín
 • Ovčín
 • Ovčín
 • Ovčín
 • Ovčín
 • Ovčín
 • Ovčín
 • Ovčín
 • možná zkanenělina
 • Ovčín
 • zkamenělina
 • Ovčín
 • směr Radeč
 • Radnice
 • Ovčín
 • Ovčín
 • Ovčín (1)
 • Ovčín
 • Ovčín (1)
 • Ovčín
 • Ovčín (1)
 • Ovčín
 • Ovčín (2)
 • Ovčín
 • Ovčín (3)
 • Ovčín
 • Ovčín (4)
 • Ovčín
 • Ovčín (5)
 • Ovčín
 • Ovčín (6)
 • Ovčín
 • Ovčín (7)
 • Ovčín
 • Ovčín (8)
 • Ovčín
 • Ovčín (9)
 • Ovčín
 • Ovčín (10)

(1) Ovčín - podle výstavy v Dinoparku Praha. Světově unikátní lokalita Ovčín je součástí Radnické uhelné pánve, ze které bylo po 400 let těženo černé uhlí (spodní a svrchní radnická sloj). Obě sloje jsou oddělené polohou sopečného popela, který reprezentuje materiál po explozi prvohorního vulkánu. Fakt, že sopečný popel nebyl přemístěn a nachází se na místě původního spadu, činí z lokality světový unikát přitahující pozornost vědecké obce i široké veřejnosti. Domněnka o tom, že se jedná o netransportovaný sopečný popel, byla poprvé vyslovena doc. RNDr. Stanislavem Opluštilem, Ph. D. Paleontologické výkopy od roku 2002 organizuje a vede RNDr. Josef Pšenička Ph.D., vedoucí paleontologického oddělení Západočeského muzea v Plzni.
(2) stálá expozice Národního muzea
(3) část listového vějíře stromovité kapradiny Pecopteris aspidioides, karbon, Národní muzeum
(4) část listového vějíře kapradinové rostliny Sphenopteris mixta, karbon, Národní muzeum
(5) olistěná větev stromovité plavuně Lepidophloios acerosus, karbon, Národní muzeum
(6) část výtrusné šištice přesličky Bowmanites myriophyllus, karbon, Národní muzeum
(7) list ze spodní části řapíkové části listového vějíře nahosemenné rostliny Cyclopteris sp., karbon, Národní muzeum
(8) část listového vějíře kapradiny s poléhavým stonkem, která tvořila podrost uhelného pralesa Desmopteris longifolia, karbon, Národní muzeum
(9) otisk koncových větví stromovité plavuně Lepidodendron lycopodioides, karbon, Národní muzeum
(10) přeslička s připojenými šišticemi Calamites - Palaeostachya, karbon, Národní muzeum

Přívětice

 • Přívětice sv. Martin
 • Přívětice sv. Martin
 • Přívětice, zkamenělina plavuně
 • zkamenělina plavuně (1)

(1) Expozice Rokycanského muzea.

Stupno a Břasy

Bašta
Zachovalý výchoz svrchní radnické sloje a jejího nadloží, typické pro radnickou kamenouhelnou pánev. Břaská pánev je západně ležící část radnické pánve, která je vyplněna jezerně-říčními sedimenty svrchního karbonu. Její podloží tvoří břidlice a droby svrchního proterozoika. Karbonské sedimenty, tj. slepence, arkózy, prachovce, tufy a černé uhlí patří do kladenského souvrství, v menší míře také do týneckého souvrství. Odkrytá část radnické sloje má mocnost 4,6 m, její nadloží tvoří světlehnědé písčité hlíny o mocnosti asi 1,5 m. V profilu sloje jsou patrné čtyři světlé proplástky prachovců a tufů.

Kateřina V místě bývalého povrchového dolu Kateřina je zachována těžební stěna 20 m vysoká a 70 m dlouhá. Je tvořena spodním kladenským souvrstvím svrchního karbonu (nýřanské vrstvy) a kdysi tvořila nadloží těžené sloje černého uhlí. Střídáním částečně kaolinizovaných arkóz s několika výraznými lavicemi hrubozrnných slepenců dochází k vytvoření zajímavých zemních pyramid a kuželů. (volně podle Plzeňsko a Karlovarsko, Zahradnický, Mackovčin a kol.)

 • Stupno
 • Stupno (1)
 • Stupno
 • Stupno (1)
 • Stupno
 • Stupno (2)
 • Stupno
 • Stupno (2)
 • Sternberg
 • Šternberg (3)
 • Přírodní památka Bašta
 • PP Bašta
 • Přírodní památka Bašta
 • PP Bašta
 • Přírodní památka Bašta
 • PP Bašta
 • Přírodní památka Kateřina
 • PP Kateřina
 • rozhledna Břasy
 • rozhledna Břasy
 • rozhledna Břasy
 • rozhledna Břasy
 • křížek mezi Břasy a Újezdem
 • křížek (4)
 • Křemenáč
 • Křemenáč
 • Kroc
 • Kroc (5)
 • Břasy
 • Břasy (6)
 • Břasy
 • Břasy (7)
 • Břasy, zkamenělina
 • Břasy, zkamenělina (8)
 • Kašpar Maria Sternberg
 • Kašpar Maria Sternberg (9)

(1) kostel sv. Vavřince
(2) hrobka rodu Šternberků - pochován zde mj. Kašpar Maria Šternberk (Specializoval se zejména na botaniku, geologii a paleontologii. Je považován za jednoho ze zakladatelů paleobotaniky. Shromáždil rozsáhlé sbírky nerostů, zkamenělin a herbářových položek, které se staly základem sbírek Národního muzea v Praze. Je zakladatelem tohoto muzea i spoluzakladatelem Matice české. Je významným mecenášem v dějinách naší země, finančně podporoval české obrozence i vědecké příznivce.)
(3) Český svět, K. Hipman, 1907-1908
(4) křížek mezi Břasy a Újezdem
(5) Ray A. Kroc (pamětní deska na plzeňském Mekovi). Raymond Ray Albert Kroc byl americký podnikatel, známý hlavně díky tomu, že od bratrů McDonaldových koupil řetězec fast foodů McDonald’s. Narodil se v rodině českého emigranta Aloise Kroce, který pocházel ze Stupna. Jinak, milé děti - nežerte to, jinak budete tlustý jako webmaster brdy.infa.
(6) historická pohlednice zapůjčena společností philashop.cz
(7) část listového vějíře stromovité kapradiny Pecopteris miltonii, karbon, Národní muzeum
(8) Chlupáčovo muzeum, kapradina Corynepteris angustissima
(9) Kašpar Maria hrabě ze Sternbergu byl zakladatel vědecké paleobotaniky a jejího názvosloví (anglická wikipedie uvádí u jeho jména Father of Paleobotany), přírodovědec a hlavní iniciátor založení Národního muzea. Byl třetím a nejmladším synem Jana Nepomuka hraběte Sternberga a Marie Anny Josefy, roz. hraběnky Kolowrat-Krakowské. Vyrůstal v rodinném kruhu na zámeckých sídlech v Oseku a v Radnicích. Jeho starší bratři Jan a Jáchym, oba absolventi právnické fakulty pražské univerzity a důstojníci rakouské armády, v něm vzbudili prvotní zájem o české dějiny a přírodní vědy. Jako nejmladší syn bez nároků na rodové dědictví měl pouze dvě existenční možnosti - stát se vojákem nebo duchovním. Zvolil druhou možnost a roku 1785 se stal kanovníkem kapituly v Řezně. Zde se začal věnovat hlouběji přírodním vědám. Založil zde botanickou zahradu a konal četné botanické exkurze po Evropě. Výsledkem bylo jeho první významné botanické dílo o lomikamenech Revisio Saxifragarum iconibus illustrata z roku 1810. Během pobytu ve Francii se seznámil s Alexandrem von Humboldtem a elitou francouzských paleontologů a botaniků. Jeho blízkým přítelem v letech 1820-1832 se stal německý básník a spisovatel Johann Wolfgang Goethe, se kterým ho pojil zájem o geologii, paleontologii a botaniku. Až do básníkovy smrti se navštěvovali a vyměňovali si korespondenci. Dalším botanickým dílem bylo pojednání o historii botaniky v Čechách Abhandlungen uber die Pflanzenkunde in Bohmen. Počínaje rokem 1815 Sterberg zaměřil svůj výzkum výhradně na pravěkou květenu. Po smrti obou bratrů se stal pánem liblínského a radnického panství, na jejichž území se nalézalo několik černoúhelných dolů. Z nich čerpal hrabě Sternberg materiál ke svému paleobotanickému výzkumu. Výsledkem bylo dílo Versuch einer geognostisch - botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt. První sešit vyšel roku 1820, do roku 1825 následovalo sedm dalších sešitů. V následujících letech shromažďoval materiál k dílu, v němž nastínil vývoj české důlní činnosti - Umrisse einer Geschichte der bohmischen Bergwerke. Jeho nejdůležitějším počinem bylo vytvoření tradice mezinárodních přírodovědeckých kongresů a zejména založení Vlasteneckého muzea v Praze roku 1818 (dnes Národní muzeum). Po ustavení Společnosti Vlasteneckého muzea v Praze roku 1822 byl zvolen jejím prvním prezidentem. Základem muzejních fondů NM se stal dar jeho rozsáhlých přírodovědných sbírek a značné části odborné knihovny. Kašpar M. hrabě Sternberg zemřel v roce 1838 na zámku Březina a byl pochován v rodinné hrobce ve Stupně.

Újezd u sv. kříže

 • Újezd u sv. kříže
 • kelti (1)

(1) Nádoba s malovanou a rytou geometrickou výzdobou, výstava Keltové v Národním muzeu (do února 2019)

Komentáře (připomínky čtenářů):

Zatím není vložen žádný příspěvek

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu: