pokus

Radnice

Tato kapitola se zabývá městem Radnice a jeho okolím.

Radnice

Radnice jsou správně TY Radnice (množné číslo). Místní jméno je odvozeno čelední příponou -ice (z -ici) od osobního jména Raden a znamená osada lidí Radnových. Jméno se někdy nesprávně užívá v jednotném čísle, jako by mělo původ v slovu radnice (budova městské rady).

Radnice už vlastně nejsou městečko v typické Brdské krajině, ale nacházejí se poblíž tzv. SZ Brdům. Na rozdíl od vlastních Brd tu nejsou homogenní porosty lesů. Osídlení lidmi je řídké a melancholické. Vlastní Radnice na konci feudalismu měly více obyvatel než dnes (2400 oproti dnešním 1720 obyvatel) Nad městem je pěkná socha sv. Floriana. První zmínka je z roku 1336 (Radnicz), kdy již byly Radnice městečkem. Na město povýšeny roku 1570. Celé panství prodal tehdy Jan Lucemburský Rožmberkům, kteří tu sídlili do r. 1431. Na náměstí kostel sv. Václava z roku 1720. Na návrší severně od města zvaném Kalvárie je křížová cesta s barokní kaplí Navštívení Pany Marie, pozdním mistrovským dílem K. I. Dientzenhofera (kolem roku 1745), původně zde stávala kaple s poustevnou. Židovská kultura: Židovské osídlení údajně existovalo v 15. století , doloženo od 1. poloviny 16. století. Náboženská obec doložena od počátku 19. století (zřejmě mnohem starší), zrušena v roce 1935. Synagoga z roku 1804 je docela zajímavá, patrně odsvěcená, kterou využívají ochránci přírody. Hřbitov – doba založení neznámá, nejstarší čitelný náhrobek z roku 1763.

 • Radnice
 • Radnice od Floriana
 • Radnice, dronem
 • Radnice, dronem
 • nad Florianem, dronem
 • nad Florianem, dronem
 • Radnice, sv. Florian
 • sv. Florian
 • Radnice, sv. Florian
 • sv. Florian
 • Radnice
 • Radnice (1)
 • Radnice
 • Radnice
 • Radnice
 • Radnice
 • Radnice
 • Radnice (2)
 • Radnice
 • Radnice Kalvárie
 • Radnice, muzeum
 • Radnice, muzeum
 • Radnice, muzeum
 • Radnice, muzeum
 • Radnice, muzeum
 • Radnice, muzeum
 • Radnice
 • Radnice synagoga
 • Radnice
 • Radnice
 • Radnice
 • Radnice židovský hřbitov
 • Radnice
 • Radnice židovský hřbitov
 • Radnice
 • Radnice židovský hřbitov
 • Radnice
 • Radnice (3)
 • Radnice
 • Radnice (3)
 • Radnická uhelná pánev
 • Radnická uhelná pánev (4)

(1) kostel sv. Václava na náměstí, barokní stavba z roku 1720 dle návrhu Jakuba Augustona ml.
(2) kaple Navštívení Panny Marie na Kalvárii - barokní stavba patrně dle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera
(3) historická pohlednice zapůjčena společností philashop.cz
(4) mapa - schéma (Geofond)
Radnický uhelny revír patří v České republice k těm menším, černé uhlí se tu ale dobývalo již od roku 1545. Dnes je už těžba ukončena, ale zůstala po ni rada drobných památek. Co se týče rozsahu těžby, byly nejvýznamnější doly v Břaské pánvi. Jelikož zdejší uhelna sloj byla uložena poměrně mělce, byla otevřena nejen šachtami a štolami, ale i povrchovými lomy.

Ovčín

 • Ovčín
 • Ovčín, dronem
 • Ovčín
 • Ovčín, dronem
 • Ovčín
 • Ovčín
 • Ovčín
 • Ovčín
 • Ovčín
 • Ovčín
 • Ovčín
 • Ovčín
 • Ovčín
 • Ovčín
 • Ovčín
 • možná zkanenělina
 • Ovčín
 • zkamenělina
 • Ovčín
 • směr Radeč
 • Radnice
 • Ovčín
 • Ovčín
 • Ovčín(1)
 • Ovčín
 • Ovčín(1)
 • Ovčín
 • Ovčín(1)
 • Přívětice sv. Martin
 • Přívětice sv. Martin

(1) Ovčín - podle výstavy v Dinoparku Praha. Světově unikátní lokalita Ovčín je součástí Radnické uhelné pánve, ze které bylo po 400 let těženo černé uhlí (spodní a svrchní radnická sloj). Obě sloje jsou oddělené polohou sopečného popela, který reprezentuje materiál po explozi prvohorního vulkánu. Fakt, že sopečný popel nebyl přemístěn a nachází se na místě původního spadu, činí z lokality světový unikát přitahující pozornost vědecké obce i široké veřejnosti. Domněnka o tom, že se jedná o netransportovaný sopečný popel, byla poprvé vyslovena doc. RNDr. Stanislavem Opluštilem, Ph. D. Paleontologické výkopy od roku 2002 organizuje a vede RNDr. Josef Pšenička Ph.D., vedoucí paleontologického oddělení Západočeského muzea v Plzni.

Stupno a Břasy

Bašta
Zachovalý výchoz svrchní radnické sloje a jejího nadloží, typické pro radnickou kamenouhelnou pánev. Břaská pánev je západně ležící část radnické pánve, která je vyplněna jezerně-říčními sedimenty svrchního karbonu. Její podloží tvoří břidlice a droby svrchního proterozoika. Karbonské sedimenty, tj. slepence, arkózy, prachovce, tufy a černé uhlí patří do kladenského souvrství, v menší míře také do týneckého souvrství. Odkrytá část radnické sloje má mocnost 4,6 m, její nadloží tvoří světlehnědé písčité hlíny o mocnosti asi 1,5 m. V profilu sloje jsou patrné čtyři světlé proplástky prachovců a tufů.

Kateřina V místě bývalého povrchového dolu Kateřina je zachována těžební stěna 20 m vysoká a 70 m dlouhá. Je tvořena spodním kladenským souvrstvím svrchního karbonu (nýřanské vrstvy) a kdysi tvořila nadloží těžené sloje černého uhlí. Střídáním částečně kaolinizovaných arkóz s několika výraznými lavicemi hrubozrnných slepenců dochází k vytvoření zajímavých zemních pyramid a kuželů. (volně podle Plzeňsko a Karlovarsko, Zahradnický, Mackovčin a kol.)

 • Stupno
 • Stupno (1)
 • Stupno
 • Stupno (1)
 • Stupno
 • Stupno (2)
 • Stupno
 • Stupno (2)
 • Přírodní památka Bašta
 • PP Bašta
 • Přírodní památka Bašta
 • PP Bašta
 • Přírodní památka Bašta
 • PP Bašta
 • Přírodní památka Kateřina
 • PP Kateřina
 • Břasy, zkamenělina
 • Břasy, zkamenělina (3)
 • rozhledna Břasy
 • rozhledna Břasy
 • rozhledna Břasy
 • rozhledna Břasy
 • křížek mezi Břasy a Újezdem
 • křížek (4)
 • Křemenáč
 • Křemenáč
 • Kroc
 • Kroc (5)
 • Břasy
 • Břasy (6)

(1) kostel sv. Vavřince
(2) hrobka rodu Šternberků - pochován zde mj. Kašpar Maria Šternberk (Specializoval se zejména na botaniku, geologii a paleontologii. Je považován za jednoho ze zakladatelů paleobotaniky. Shromáždil rozsáhlé sbírky nerostů, zkamenělin a herbářových položek, které se staly základem sbírek Národního muzea v Praze. Je zakladatelem tohoto muzea i spoluzakladatelem Matice české. Je významným mecenášem v dějinách naší země, finančně podporoval české obrozence i vědecké příznivce.)
(3) Chlupáčovo muzeum, kapradina Corynepteris angustissima
(4) křížek mezi Břasy a Újezdem
(5) Ray A. Kroc (pamětní deska na plzeňském Mekovi). Raymond Ray Albert Kroc byl americký podnikatel, známý hlavně díky tomu, že od bratrů McDonaldových koupil řetězec fast foodů McDonald’s. Narodil se v rodině českého emigranta Aloise Kroce, který pocházel ze Stupna. Jinak, milé děti - nežerte to, jinak budete tlustý jako webmaster brdy.infa.
(6) historická pohlednice zapůjčena společností philashop.cz

Újezd u sv. kříže

 • Újezd u sv. kříže
 • kelti (1)

(1) Nádoba s malovanou a rytou geometrickou výzdobou, výstava Keltové v Národním muzeu (do února 2019)

Komentáře (připomínky čtenářů):

Zatím není vložen žádný příspěvek

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu: