pokus

Čertova skála

Tato kapitola se věnuje Čertově skále v údolí Berounky i její menší sousední verzi, Kněžské skále. Rozsah kapitoly je graficky vyznačen na mapce níže (kliknutím na náhled mapku zvětšíte). Sledované území v této kapitole je obtaženo modrou přerušovanou čarou, významné body, kterým se věnuji, jsou podtrženy červeně.

 • mapa
 • mapa popisované oblasti, kliknutím zvětšíte

Čertova skála

Geologický podklad území je součástí souvrství neoproterozoických hornin, které zde tvoří levobřežní část údolí Berounky. Výrazný skalní útvar Čertovy skály je tvořen proterozoickými vulkanity, souborně označovanými jako spility, a s nimi sdruženými vulkanickými brekciemi, které tvoří vlastní, morfologicky nejnápadnější části skály. Na některých místech skály vystupují odkryvy spilitů vyvinuté jako typické polštářové lávy. Zaoblené tvary polštářů vznikly při tuhnutí řídké lávy na mořském dně, kde se kolem pomaleji chladnoucích center tvořily rychleji ochlazené, koncentricky uspořádané zóny. Zdejší spility byly původně horninami bazaltového typu, následkem přeměn zvláště za působení hydrotermálních roztoků, však u nich došlo ke změnám minerálního složení. Lávy tvořily na mořském dně rozsáhlé příkrovy, které často dosahovaly mocnosti několika desítek metrů. (Němec J. a Vojen L., Chráněná území ČR, Střední Čechy)

Skalní stepi jsou porostlé teplomilnou flórou, nápadná je zejména tařice skalní.

 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Berounka po povodni
 • Čertova skála
 • Čertova od V. Pleše
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • infocedule
 • Čertova skála
 • variolit (1)
 • Týřovické skály
 • spilit (1)
 • Čertova skála
 • poblíž Čertovy skály
 • Čertova skála
 • poblíž Čertovy skály
 • Čertova skála
 • Čertova skála (2)
 • Čertova skála
 • Čertova skála (3)
 • Čertova skála
 • Čertova skála (4)
 • Čertova skála
 • pohledem vodáka
 • Čertova skála
 • pohledem vodáka

(1) stálá expozice berounského muzea
(2) Fotografie pochází ze SOA Praha - fond Lesní úřad Křivoklát 1710-1929.
(3) Ottovy Čechy, K. Liebscher.
(4) Bazaltová (spilitová) vulkanická brekcie, svrchní prekambrium - muzeum Skryje.

Čertova skála, dva pilíře

Dva ohromné butráky pod Čertovou skálou v Berounce jsou podle pověsti dvěma pilíři z čertem nedostavěného mostu. Geologicky jde o skalní bloky starohorní sopečné horniny (bazaltu).

 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála

Čertova skála, vyhledy

 • Čertova skála
 • výhled z Čertovy skály
 • Čertova skála
 • výhled z Čertovy skály
 • Čertova skála
 • výhled z Čertovy skály
 • Čertova skála
 • výhled z Čertovy skály
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála
 • Čertova skála (1)
 • Čertova skála
 • Čertova skála (1)
 • Čertova skála
 • Čertova skála (1)
 • Čertova skála
 • Čertova skála (1)

(1) věnoval Milan

Čertova skála, 3D model

Model Čertovy skály byl vytvořen na podkladě digitálního modelu reliéfu České republiky 5.generace (DMR 5G), který jsem od zakoupil od ČÚZAKu na základě licenční smlouvy. Dle podmínek smlouvy lze využít jejich výškopisná data pouze na těchto stránkách. :-) Tím snad činím zadost právničině.

Celý model skály lze stáhnout jako soubor ve formátu PDF - v obyčejném Acrobat Readeru lze pak s tímto modelem mimo jiné i rotovat. Soubor je pro stahování dosti velký, něco kolem 4,5 MB.

 • Čertova skála
 • 3D model Čertovy skály (1)
 • Čertova skála
 • 3D model Čertovy skály (2)
 • Čertova skála
 • 3D model Čertovy skály (3)
 • Čertova skála
 • 3D model Čertovy skály (4)

(1) pohled zhruba od jihu, skály se tyčí nad řekou Berounkou (na modelu jenom kousíček řeky, ale jsou v ní vidět větší balvany pod skálou)
- zdroj výškopisu © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz
(2) pohled ze severu, jakoby z letadla nad skalami
- zdroj výškopisu © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz
(3) pohled zhruba od jihovýchodu
- zdroj výškopisu © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz
(4) černobílý model, zde vynikne výborně charakter skály (zlomy)
- zdroj výškopisu © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz

Kněžská skála, Dlouhá hora

Pozemky u Kněžské skály dříve patřily Nezabudické faře (celá ves zase kladrubskému klášteru), odtud získala své jméno.

 • Kněžská skála
 • Kněžská skála
 • Kněžská skála
 • Kněžská skála
 • Kněžská skála
 • Kněžská skála
 • Kněžská skála
 • Kněžská skála
 • Kněžská skála
 • Kněžská skála v dáli
 • Kněžská skála
 • Berounka u Kněžské skály
 • Kněžská skála
 • Kněžská skála
 • Kněžská skála
 • Kněžská skála
 • Kněžská skála
 • Kněžská skála
 • Kněžská skála
 • Kněžská skála (1)
 • Kněžská skála
 • výhled z Kněžské skály (1)
 • Kněžská skála
 • mezi Kněžskou a Čertovou (2)
 • Kněžská skála
 • mezi Kněžskou a Čertovou (3)
 • Kněžská skála
 • Kněžská skála
 • Kněžská skála
 • Kněžská pohledem vodáka
 • Kněžská skála
 • dávný mord (4)
 • Dlouhá hora
 • Dlouhá hora (5)
 • Dlouhá hora
 • Dlouhá hora (6)
 • Dlouhá hora
 • Dlouhá hora (6)

(1) od Zdeny Bradnové
(2) Filmové kulisy snad římského tábora (2016). Hezkou krajinu si Česká televize vybrala.
(3) Údolí Berounky mezi Kněžskou skalou (vpravo dole snímku) a Čertovou skalou.
(4) 20. července 1909 ke Kněžské skále zabloudila mladá dáma, když předtím jí převozník Karel Prošek převezl od Nezabudic na pravý břeh řeky. Podle jeho pozdější výpovědi měla namířeno k zámečku Obora, dnešnímu Leontýnu. Mladá dáma, Němka, však zabloudila a sešla právě sem, kde jí scenérie tak okouzlila, že se rozhodla skálu nakreslit, malířské náčiní si nesla sebou. Naneštěstí se kolem pohybovali dva potulní živlové, jeden před pár dny propuštěn z pražského vězení a druhý jeho známý z předchozího vojenského života. V Praze se potkali a z Košíř přes Beroun došli za pár dní na Křivoklát. Poté šli k řece a zřejmě úplnou náhodou na tohle kouzelné místo, kde spatřili svou oběť. Loupežná vražda pro 35 marek, mrtvolu mladé ženy odhodili mordýři do řeky, nikdy se nenašla. Spoluvraha udal jeho společník, protože mu utekl s celým lupem. Tehdejšího vyšetřování se účastnil jak Karel Prošek, tak místní nezabudický starosta Josef Čech a příslušný policejní komisař Antonín Malý (ze starých novin vypátral Petr Trousil).
(5) Nezabudice (přes údolí Tyterského potoka) z úbočí Dlouhé hory.
(6) Prachoviště z úbočí Dlouhé hory.

Písařův vrch

 • Písařův vrch
 • kóta 376 (1)
 • Písařův vrch
 • kóta 376 (1)
 • Písařův vrch
 • kóta 376 (1)
 • Písařův vrch
 • kóta 376 (1)

(1) Na kótě 376,0 západně od Písařova vrchu nalezneme zajímavý sroubek. Mapy.cz uvádějí - Starý srub z 30tých let sloužil lesním dělníkům při svážení dřeva k Berounce. Objekt je památkově chráněn - podle Národního památkového ústavu jde o ojediněle zachovanou drobnou roubenou stavbu přibližně čtvercového půdorysu pocházející snad z 19. století, která nejspíše sloužila jako úkryt lovců. Vnitřní prostor je kryt povalovým stropem, neseným jediným příčně položeným hraněným trámem. Útlé povalové kuláče jsou nové. Prkenná podlaha v místnosti je značně porušena hnilobou. Půda je přístupná po žebříku. Prostý hambalkový krov je podélně ztužen hřebenovou vaznicí, spočívající na dvou sloupcích v rovině štítů. Sedlová střecha chaty je pobita novou lepenkou. Oba trojúhelné štíty jsou svisle bedněné, bednění stejně jako prkenné podbití střešní krytiny je nové z doby opravy. Silně exponovaná povětrnostním vlivům nejvíce vystavená záp. stěna byla značně narušena a byla při nedávné opravě před r. 2000 pobita na vnější straně širokými svisle kladenými prkny.

Komentáře (připomínky čtenářů):

Od: Jaroslav Pokštefl  (2024-05-13 22:09:43)
Kdysi kdesi, bohužel si už nevzpomenu kde, jsem narazil na zmínku, že takové sruby byly stavěny na Křivoklátsku jako útočiště hajných při střetech s pytláky. Jednalo se o regulérní válku s mrtvými na obou stranách. Pro tuhle domněnku by svědčila malá okénka (střílny ?) do všech směrů a poloha na vrcholu kopce pro obranu velice vhodná.

Stránka:  1 

Vaše jméno: 
Váš vzkaz:
Sem prosím napište textově kolik je 3+4, je to ochrana proti spamu: